Adokátní kancelář JUDr. Jiří Oliva v Brně* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Ceník advokátní kanceláře JUDr. Jiří Oliva

Abychom mohli stanovit cenu za služby naší advokátní kanceláře, potřebujeme znát povahu případu. Napište nám bližší informace a my vám zašleme cenovou nabídku!

Pokud se domluvíme na převzetí vašeho případu, sepíšeme s vámi smlouvu, kde bude výše odměny ukotvena.

Výše odměny naší advokátní kanceláře vychází ze sazby 2 000 Kč za hodinu. Hodinovou sazbu můžeme individuálně upravit s ohledem na rozsah a obtížnost vašeho případu.

V některých případech (např. u advokátní úschovy, ověřování listin) se řídíme také úkonovou odměnou dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Jaké existují možnosti pro stanovení ceny za právní služby

Mimosmluvní odměna

Není-li ve Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, určuje se odměna podle §§ 6-12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění (dále v textu jen jako „advokátní tarif“).

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je však v převážné míře určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby, přičemž advokát zohledňuje finanční možnosti klienta.

Dohodou může být odměna stanovena jako: odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Odměna časová

Výhodou časové odměny je, že přesně odráží specifika konkrétního případu, neboť jestliže je případ vyřešen nad očekávání snadno a rychle, automaticky se snižuje i částka hrazená klientem. Celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby. Naše základní hodinová sazba je 2 000 Kč/hod, ale může být i nižší nebo vyšší dle obtížnosti případu. Nejčastěji je však v naší kanceláři využívána odměna smluvní, která nám umožňuje zohlednit individuální možnosti a potřeby každého klienta. Přímá úměra mezi složitostí případu a výší hodinové sazby tudíž není pravidlem.

Odměna úkonová

Odměna úkonová je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v ust. § 11 advokátního tarifu (např. příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, vyjádření, účast na soudním jednání, atd.)

Odměna paušální

Paušální odměna se stanovuje pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb na dobu určitou nebo neurčitou; splatná je zpravidla měsíčně. Paušální odměna je vhodná pro klienty – nejčastěji právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém stabilním rozsahu. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti výdajů za poskytované právní služby i v situacích, kdy by v důsledku vyšší potřeby právních služeb v určitém období, byl vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Podílová odměna

Podstata podílové odměny spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

Advokátní úschova

Odměna v případě advokátních úschov závisí na výši uschované částky.

Vedle odměny má podle advokátního tarifu advokát právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas.

Před převzetím věci je klient advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel na finanční možnosti klienta. Zvolený způsob vyúčtování odměny advokáta může být na přání klienta po dohodě s advokátem změněn na jiný způsob, který klient považuje pro něj za výhodnější.


Máte právní problém? Napište nám!
Můžete využít i e-mail oliva.advokat@seznam.cz
nebo telefon +420 731 628 990.* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Tagy

ke stažení

download

dokumenty

plná moc

ústava ČR

zákon o advokacii

tarif

advokátní tarif

odměna

paušál

listina základních práv a svobod

Sídlo kanceláře:
Jakubská 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
+ 420 731 628 990
oliva.advokat@seznam.cz
h9bgqxw
643 026 61
mapa

Copyright 2015 © Advokát JUDr. Jiří Oliva, Všechna práva vyhrazena.