Adokátní kancelář JUDr. Jiří Oliva v Brně* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Průběžně pro Vás připravujeme další odpovědi na časté dotazy ...

* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

* Odpověď
"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."


* Otázka
"Je pravda, že nákup z internetu můžu do čtrnácti dnů vrátit, i když jsem ho už používal?"

* Odpověď
"Nový občanský zákoník při nákupech přes internet přiznává spotřebiteli právo odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, přičemž spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jiného nakládání se zbožím, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Z toho lze dovodit, že za běžné opotřebení užíváním spotřebitel neodpovídá. Je ale potřeba brát v úvahu i obecná ustanovení, která stanoví, že výklad a použití nového občanského zákoníku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést k bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění."


* Otázka
"Kolik musím dostat minimálně z dědictví po svém otci?"

* Odpověď
"Nezletilý dědic musí dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného podílu, zletilý dědic alespoň jednu čtvrtinu zákonného podílu. Neopominutelný dědic nemá právo přímo na podíl pozůstalosti ale jen na peněžní částku odpovídající jeho hodnotě."


* Otázka
"Můžu se vzdát dědictví po rodičích dokud ještě žijí?"

* Odpověď
"Od 1.1.2014 máte možnost zříci se dědického práva předem a to smlouvou se zůstavitelem. Tímto zřeknutím se vzdáte i práva na povinný díl. Taková smlouva však musí mít povahu veřejné litiny – notářského zápisu."


* Otázka
"Ztratil jsem svůj mobil a za týden jsem ho objevil v jedné zastavárně. Musím za něj zaplatit?"

* Odpověď
"Pokud prokážete, jste mobil pozbyl ztrátou nebo Vám byl odcizen, pak máte vůči provozovateli zastavárny právo na vydání a nemusíte za něj platit.".


* Otázka
"Mám v nájmu byt a chtěl bych, aby v něm bydlel i můj kamarád, ale pronajímatel mně to nechce dovolit. Má na to právo?"

* Odpověď
"Nájemce má právo přijímat do své domácnosti kohokoli, ale musí to oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli, nejpozději do dvou měsíců. Pokud si pronajímatel v nájemní smlouvě předem nevyhradil právo dát souhlas s přijetím nového člena, nemůže s tím nesouhlasit. Vyhradit si právo souhlasu ale není možné, pokud novým členem není osoba blízká nebo pokud se jedná o případ hodný zvláštního zřetele. Pronajímatel může pouze požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu.".


* Otázka
"Mohu si vzít jablka, která spadnou ze sousedovy jabloně na moji zahrádku?"

* Odpověď
"Ano, plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.".


* Otázka
"Existuje nějaká možnost, aby cizinec, který v ČR chce založit s.r.o. zplnomocnil k tomuto úkonu zmocněnce, aniž by jezdil do ČR?"

* Odpověď
"§ 441 odstavec 2 nového občanského zákoníku vyžaduje pro plnou moc formu takovou, jaká je předepsaná pro právní úkon, který má být na základě plné moci učiněn - tedy v případě založení s.r.o. je třeba společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu. Pokud se však jedná o zakladatele, který je cizím státním příslušníkem a tedy se jedná o případ s mezinárodním prvkem, je třeba uplatnit zákon o mezinárodním právu soukromém, podle kterého by pro formu plné moci měla postačovat forma předepsaná ve státě, kde má zmocnitel sídlo nebo obvyklý pobyt anebo právnímu řádu v místě, v němž byla plná moc vystavena. Jak doporučuje Komise pro aplikaci nové úpravy Ministerstva spravedlnosti - aby se minimalizovalo riziko uplatnění výhrady veřejného pořádku, doporučuje se, aby byl podpis zmocnitele úředně ověřen. Je třeba dodat, že zvláštní forma plné moci předepsaná v § 441 odst. 2 NOZ by měla však být připravovanou novelou upravena tak, aby se nevztahovala mimo jiné na obchodní korporace.".
* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Tagy

rada

právní poradna

online

pomoc

právní služby

kontakt

email

dotaz

otázka

odpověď

zeptejte se

anonymně

rychle

odborně

časté dotazy

nejčastější

Sídlo kanceláře:
Jakubská 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
+ 420 731 628 990
oliva.advokat@seznam.cz
h9bgqxw
643 026 61
mapa

Copyright 2015 © Advokát JUDr. Jiří Oliva, Všechna práva vyhrazena.